Olimpiada Națională de Matematică – etapa județeană, 26 martie 2022, clasele VII-XII

25 March 2022

 

 

 

Olimpiada Națională de Matematică – etapa județeană, 26 martie 2022;

 

 Olimpiada Națională de Matematică 2022 din 26.03.2022, clasele VII-XII - repartizarea elevilor în sălile de concurs  [link pdf ] 

 

Etapa județeană a Olimpiadei de matematică se va desfășura pe data de 26 martie 2022, ora 10.00, cu prezența fizică a elevilor din clasele V-XII. Proba scrisă constă din patru probleme pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor, punctajul fiecărei probleme este de minimum 0 până la maximum 7 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Punctajul maxim posibil este de 28 de puncte. Subiectele probei sunt unice la nivel național. Proba scrisă are durata de 2 ore pentru clasele V-VI, respectiv de 3 ore pentru clasele VII-XII.

 

Etapa județeană a Olimpiadei de Matematică, 2022, clasele VII-XII, se va desfășura sâmbătă, 26 martie 2022, între orele 10-13, la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași. Intrarea elevilor în săli se va face între orele 8.45-9.15, intrare elevi vest și est.

 

Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2021-2022 sau certificatul de naștere (elevii sub 14 ani) sau cartea de identitate (elevii peste 14 ani) pentru verificarea identității.

Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda ori tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei. Candidații eliminați din concurs pierd dreptul de participare la competițiile școlare din anul școlar următor.

Elevii, care în timpul desfășurării competiției, încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale competițiilor școlare sau prin alte reglementări în vigoare vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la competițiile din anul școlar viitor.  

 

 

Criterii de departajare în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională (extras din Regulamentul Specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică în anul școlar 2021-2022, aprobat prin OME nr 25751/21.02.2022)

 

ART. 13. (4)

            În situația în care cel puțin doi elevi din același județ/sector al municipiului București s-au clasat pe locul I la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București cu punctaje generale egale, mai mici decât punctajul general maxim posibil, la același an de studiu, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criterii de departajare. Departajarea se face după următoarele criterii: în cazul instrumentului de evaluare constituit din 4 probleme la care punctajul maxim pe problemă este de 7 puncte, criteriile se referă, în ordine, la numărul problemelor notate cu 7 puncte, la numărul problemelor notate cu 6 puncte, la punctajul obținut la problema cea mai puțin rezolvată la clasa respectivă, la nivel de județ. Dacă egalitatea persistă și după aplicarea succesivă a tuturor acestor criterii, elevii dintr-un județ/sector al municipilui București vor participa la o probă de baraj, organizată la nivelul județului/sectorului. Subcomisia de evaluare din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va elabora subiectele și baremele pentru proba de baraj, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține punctajul cel mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/sectorul la etapa națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (2), lit.(a).

 

 

 

 

Comisia de organizare a etapei județene a ONM

 

 

 

 

 

Top